Skip links

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA, PRAVILA I DRUGE OPŠTE ODREDBE

1. USLOVI KORIŠĆENJA


Berzaapartmana.rs ( u daljem tekstu: Platforma ) predstavlja korisničku platformu namenjenu za elektronsko oglašavanje koja posluje u okviru privrednog društva Concept Club doo Zlatibor, ul. Miladina Pećinara br. 52a, MB: 21676128, PIB: 112446720, ( u daljem tekstu: Društvo ) društva registrovanog u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i koje posluje pod šifrom delatnosti 68.31, koja platforma funkcioniše u smislu odredbi zakona kojima se uređuje elektronsko oglašavanje i elektronska trgovina, predstavlja kanal oglašavanja, odnosno platformu koja je bazirana kao pružalac usluge informacionog društva u vezi sa osnovnom delatnošću Društva i namenjena je za oglašavanje prema svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, pri čemu sadržaj oglašavanja isključivo plasira Društvo, sa pasivnom i aktivnim komponentama oglašavanja u odnosu na korisnike, pa se kroz ove uslove korišćenja detaljno razrađuju opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način plaćanja Bid Poena, pravila ponašanja posetilaca i članova, kao i sva druga bitna pitanja koja su od značaja za korišćenje platforme i korisničkih alata, a koji uslovi predstavljaju sastavni deo ugovora po pristupu zaključenog između svakog pojedinog člana – kupca/korisnika usluge ( Registrovanog člana ) i Društva ( ugovorne strane u smislu kupovine Bid Poena), i kojimа se u širem smislu uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem platforme, kao i specifičnostima alata ali i uslova koji se moraju ispuniti radi aktivnog participiranja u kreiranim sadržajima koje Društvo oglašava.

Pored svrhe oglašavanja, sama platforma i alati koji se stavljaju na raspolaganje korisnicima, imaju za cilj da na transparentan način omoguće uvid u raspoložive sadržaje kreirane od strane Društva kao i o statusu raspoloživih nepokretnosti, a na kraju da kroz organizovane elektronske aukcije registrovanim članovima omogući, da pod uslovima za učesnike aukcije, korišćenjem platforme i putem nadmetanja na aukciji, kroz postizanje najpovoljnije ponude, ostvare jedinstvenu priliku da postanu vlasnici oglašenog sadržaja koji sadržaj je predmet poslovanja Društva u vezi sa posredovanjem u prometu nepokretnosti, a koji predstavlja ekskluzivnu ponudu u odnosu na treća lica i jedino dostupnu na Platformi Društva za registrovane korisnike.

Pristupom na platformu posetilac i/ili korisnik nedvosmisleno izjavljuje da je upoznat sa ovim Uslovima korišćenja, da je iste pročitao i da prihvata odredbe sa obavezom da uz poštovanje ovih Uslova poštuje i pozitivne propise Republike Srbije, te da kršenje ovih Uslova korišćenja može dovesti do kršenja imperativnih odredbi Zakona što na strani posetioca i/ili korisnika može imati za rezultat reprekusiju i primenu Krivičnih ili Civilnih sankcija u smislu i na način kako je to propisano od strane Zakonodavca.


2. INFORMACIJE O DRUŠTVU


Concept Club doo Zlatibor
Miladina Pećinara br. 52a
31315 Zlatibor
(PAK: 509112)
Srbija
Matični broj: 21676128
PIB:112446720

Šifra delatnosti: 68.31 Delatnost agencija za nekretnine
Brojevi računa u bankama:
160-6000001127146-31

Tel.: +381 63 632 066
Email za komunikaciju:
info@conceptclub.rs

Zakonski zastupnik: Dragana Bogićević


3. POJMOVI


 • Berzaapartmana.rs – sajt oglašivača, platforma koja korisnicima omogućava da kao potencijalni licitatori ostvare mogućnost da izvrše uvid u sve aktuelne licitacije, cene, slike i 3D i video materijale vezane za pojedinačne nepokretnosti koje su predmet aukcije (prodaje), učestvuju u aukciji sa ili bez naknade, i da na istoj ukoliko pobede na nadmetanju ostvare pravo da po postignutoj ceni uz saglasnost prodavca, istu kupe;

 • BAZ – Korisnički alat platforme, nosilac aktivne komponente u odnosu na registrovane članove u smislu nadmetanja na aukciji, stavljanja ponude, , kupovine Bid Poena, plaćanje Društvu, prihvatanje uslova kreiranih za svaku pojedinačnu aukciji prilikom odabira učestvovanja u istoj;

 • Bid Poen – predstavlja elektronski vaučer, neophodan za korišćenje BAZ alata ( Berza apartmana Zlatibor ) koji korisnici platforme kupuju radi učestvovanju na organizovanim aukcijama i čija vrednost je iskazana u odnosu 1 Bid Poen = 1 RSD.


4. KORISNICI PLATFORME, REGISTRACIJA I PRESTANAK ČLANSTVA

 • ČLANOVI ( Registrovani korisnici ): jesu pravna i fizička lica koja su pristup i mogućnost korišćenja sadržaja i alata postavljenih na platformi Društva ostvarila registracijom na platformu bez naknade, kroz postupak registracije definisan ovim Uslovima korišćenja, da bi u neograničenom vremenskom periodu koristili pogodnosti platforme, pratili oglašene sadržaje, aktivno učestvovali u istim, u cilju realizacije kupovine ili prodaje nepokretnosti prvenstveno u okviru naseljenog mesta Zlatibor a kasnije i u drugim mestima i Uslovi korišćenja se primenjuju u punom obimu na ovu vrstu korisnika;
 • POSETIOCI ( Neregistrovani korisnici ): jesu pravna i fizička lica koja, bez naknade, pristupaju Platformi bez registrovanja na istu radi upoznavanja sa oglašenim sadržajima bez mogućnosti aktivnog participiranja u kreiranim sadržajima, na koja se uslovi korišćenja primenjuju u obimu shodno mogućnostima primene istih.

Registracija na platformu vrši se popunjavanjem obaveznih polja za unos podataka koja se odnose na ime i prezime, kontakt telefon, email adresu, šifru i potvrda korisnika o prihvatanju Uslova korišćenja platforme – za fizička lica, poslovno ime, sedište, pib, email adresa, kontakt telefon, korisnička šifra i potvrda korisnika o prihvatanju Uslova korišćenja platforme – za pravna lica. Članovi se registruju bez ikakve naknade, po principu zaključenja ugovora po pristupu, prihvatanjem uslova korišćenja, nakon unošenja navedenih podataka, nakon čega dobijaju poruku na ostavljeni kontakt telefon ili mejl adresu sa verifikacijom izvršene registracije. Po izvršenoj registraciji korisniku se dodeljuje elektronski wallet za koji se vezuju Bid Poeni potrebni za učestvovanje u određenim aukcijama.

Članstvo važi neograničeno a svaki član može istupiti u bilo koje doba podnošenjem zahteva za istupanje, pri čemu društvo kao administrator zadržava pravo da bez obrazloženja, u bilo koje vreme, otkaže članstvo korisniku koji postupa suprotno ovde propisanim uslovima korišćenja ili koji postupa suprotno propisima Republike Srbije.

Članovi su u obavezi da čuvaju pristupnu lozinku i da istu ne otkrivaju bilo kojoj trećoj strani. Kršenjem ove obaveze oni to čine apsolutno na sopstvenu odgovornost uz obavezu eventualne naknade štete prema trećim licima.

Svakim pristupom, registrovani član, dobija pristup svom nalogu i mogućnost da koristi platformu i da aktivno licitira na postavljenoj aukciji za određenu nepokretnost, da prima obaveštenja o svakoj promeni na aukciji u kojoj učestvuje, da ukoliko pobedi na nadmetanju ostvari mogućnost da po postignutoj najpovoljnijoj ceni sa prodavcem nepokretnosti zaključi kupoprodajni ugovor u skladu sa propisima o prometu nepokretnosti.


5. OBAVEZE ČLANOVA I PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA


Registrovani član obavezan je da poštuje uslove korišćenja na takav način:

 • da svojim postupanjem ne uznemirava ostale članove;

 • da ne krši pravo na privatnost, pravo na javno objavljivanje, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga prava u vezi sa Platformom Društva;

 • ne vrši oglašavanje korisnicima ili nuđenje kupovine, ili prodaje bilo kakvih proizvoda ili usluga preko neovlašćenih kanala ili nedozvoljenih načina zloupotrebom Platforme;

 • se suzdrži od svake aktivnosti koja uključuje korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju , uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje Platrforme, njenog hardvera i softvera, ili na bilo kakav drugi način dozvoljavaju neovlašćen pristup Platformi;

 • da ne preduzima radnje kroz koje dolazi do mešanja, prekidanja ili kreiranja nepotrebnog opterećenja Platforme, na mreži ili uslugama povezanim sa Platformom;

 • da ne dozvoli korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima ili davanje dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;

 • da ne preduzima radnje u vezi sa prodajom korisničkog naloga ili primanje bilo kakve uplate ili nekakve druge činidbe od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti zloupotrebom Platforme i njenih sadržaja;

 • da ni na koji način ne dozvoli zloupotrebu podataka, obaveštenja o autorskim pravima, pravu intelektualne svojine, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju bilo Društva bilo drugih lica;

 • da ne pristupa aktivnostima kojima se na maliciozan način ispituje, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Platforme;

 • da neovlašćeno ne prikuplja i/lli skladišti podatke o drugim korisnicima;

 • da se suzdrži od korišćenja Platforme na način koji nije u skladu sa njenom namenom i korišćenjem u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije;

Korisnicima je zabranjeno korišćenje bilo kakvih drugih alata, koji su definisani informatičkim terminima, a koji se koriste za programiranje, izmenu ili pristup programskog sadržaja ili ostvarivanja neovlašćenog administratorskog pristupa Platformi. Društvo kao jedini tvorac sadržaja, u svakom trenutku može da izvrši uvid u sve korisničke ativnosti koje su povezane sa Platformom, da istraži eventualna kršenja obaveza članova i može u tom pravcu preduzeti bilo koje pravne ili faktičke radnje. Sarađivati sa državnim organima u vezi sa kršenjem i zloupotrebom Platforme kao i koristiti sva pravna sredstva, ne ograničavajući se samo na uklanjanje korisničkog naloga već i preduzimanjem procesnih radnji pred nadležnim organima.

Korisnicima je posebno zabranjeno i za sobom povlači krivičnu odgovornost svako zlonamerno korišćenje Platforme a posebno u odnosu na stavljanje ponude koja nije ozbiljna i uperena je na zloupotrebu kako u korist registrovanog korisnika tako i u korist trećeg lica u smislu veštačkog podizanja postignute cene na bilo kojoj aukciji postavljenoj od strane Društva kao administratora, koje ponašanje se tretira kao prevarna aktivnost uperena na nanošenje štete Društvu, nalogodavcu ili registrovanom korisniku, vlasniku neporektnosti koja se oglašava.


6. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI


Svi korisnici Platforme istu koriste isključivo na sopstvenu odgovornost. Svaki korisnik prihvatanjem uslova korišćenja prihvata da Društvo ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od mogućeg nastanka bilo kakve vrste štete isključivo pada na teret tih lica. Za tačnost i ažurnost unetih podataka koje unosi korisnik odgovara isključivo korisnik.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svaku vrstu materijalne ili nematerijalne štete kao i povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotno ovim Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Društvo za rad Platforme snosi odgovornost jedino u slučaju grube nepažnje ili nemara sa strane Društva, a za svaku drugu privremenu nedostupnost Platforme, niti za njeno delimično ili potpuno nefunkcionisanje, za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogoršanja obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat, Društvo ne može snositi bilo kakvu odgovornost.

Društvo garantuje za sadržinu postavljenog sadržaja, za uslove kreirane aukcije ali ni u jednom trenutku ne daje garanciju da će korisnik koji na organizovanoj aukciji ponudi najvišu cenu zaključiti pravni posao sa prodavcem. U slučaju neosnovanog odustanka prodavca svaku vrstu na taj način nastale štete snosi vlasnik oglašene nepokretnosti.

Platforma može biti nedostupna usled redovnog ili vanrednog održavanja ili u slučaju unapređenja Platforme što neće uticati na postavljene sadržaje niti na prethodnu aktivnost korisnika.

Društvo kao administrator zadržava pravo da u bilo kom trenutku može uvesti novi ili pak izmeniti ili ukinuti bilo koji postojeći elemenat na svojoj Platformi, kao i prethodno postavljeni sadržaj, bez bilo kakvog prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, u skladu sa primenom dobrih poslovnih običaja, a naročito radi zaštite Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

Prihvatanjem ovih uslova svi korisnici potvrđuju da su dali tačne podatke, da su upoznati sa obaveštenjem o privatnosti, da ispunjavaju sve zakonske uslove koji se odnose na pravo da se mogu registrovati na ovu Platformu uključujući i godine starosti neophodnih za samostalno preduzimanje pravnih radnji, odnosno da su poslovno sposobni i da imaju navršenih 18 godina starosti.

Ugovorom o posredovanju koje društvo ima sa vlasnikom oglašene nepokretnosti obezbeđena je zaštita ovde registrovanog korisnika u pravcu ispunjenja obaveza prema najpovoljnijem ponudiocu i u smislu uslova svake pojedinačne aukcije kako je to definisano članom 9. ovih uslova.

U slučaju oglašavanja i organizovanja elektronskog nadmetanja za nepokretnosti u izgradnji Društvo kao posrednik ne odgovora za eventualnu razliku u kvadratima u smislu razlike između neto projektovane i neto izvedene korisne površine, kao ni za rok izgradnje predmetne nepokretnosti.


7. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA


Društvo posredstvom Platforme prikuplja podatke o korisnicima u skladu sa ovim Uslovima i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koje predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Uvid u prikupljene podatke imaju zaposleni kod Društva i jedino i u svrhe zbog kojih su data kao takva i u posebnom slučaju kada se uvid ostvaruje na zahtev državnih organa u postupku koji se vodi na osnovu zahteva ovlašćenog lica/organa sa nalogom za dostavu podataka koje je društvo prikupilo. Obavezni podaci koji su predmet prikupljanja i obrade su ime i prezime, email adresa, kontakt telefon, korisnička šifra, za fizička lica tj. poslovno ime, sedište, pib, email adresa, kontakt telefon, korisnička šifra za pravna lica. Svrha obrade, načini obrade i pohrana tako obrađenih podataka preciznije je definisana obaveštenjem o privatnosti i polisom kolačića koji su sastavni deo ovih uslova i kojima se bliže pojašnjava njihova obrada, čuvanje i lica koja imaju uvid u iste i razloge usled kojih im je uvid u podatke omogućen kao i zakonske osnove za takvo postupanje Društva.

Društvo nema imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti ali je obaveštenjem o privatnosti i polisom kolačića definisano kome i na koji način se korisnici obraćaju radi zaštite prava garantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prikupljanje i čuvanje podataka primenjuje se samo na lica koja su prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dala svoj pristanak na prikupljanje i čuvanje, za jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način i u srazmeri sa svrhom obrade. Sami podaci koje korisnici dostavljaju moraju biti istiniti i potpuni, a u slučaju nedozvoljene upotrebe ili obrade podataka svako ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju. Ostavljanje podataka je u potpunosti dobrovoljno i niko ko ne želi da postane registrovani korisnik nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak a sama svrha prikupljanja podataka omogućava kvalitetno i sigurno pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Platforme i ostvarivanja drugih prava u smislu korišćenja iste. Svako ko pristupi Platformi saglasan je i prihvata činjenicu da je samim pristupom ostavio određene podatke, kao što su podaci o ip adresi i slične elektronske tragove, što je van granice odgovornosti Društva i njegove mogućnosti da utiče na iste. Svako ko je prethodno ostavio podatke prilikom registracije može u bilo koje doba povući pristanak i tražiti brisanje svih prethodno ostavljenih podataka u kom slučaju se korisnički nalog odjavljuje uz brisanje svih dostavljenih podataka sa posledicom da korisnik više neće moći da ostvari pristup Platformi na način kao pre davanja izjave o povlačenju saglasnosti i brisanja podataka, već isključivo kao običan posetilac. Ova odredba Uslova o korišćenju odnosi se isključivo na rad Platforme Društva i ne vezuje društvo ni u kom pogledu da istu implementira u svoja opšta akta obzirom da se na rad Društva primenjuju Opšti uslovi poslovanja doneti danom registracije društva kod nadležnog Ministarstva, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti, a u vezi sa iznetim stoji zakonska obaveza društva da u skladu sa pomenutim zakonom i u rokovima koje propisuje vodi evidencije i dnevnike sa unapred generisanim podacima koji su predmet obrade i eventualne kontrole od strane nadležnih organa kao i čuvanje poslovne dokumentacije u takođe zakonom propisanim rokovima u smislu arhivske građe i računovodstvenih propisa.


8. AUTORSKO PRAVO I PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE


Društvo polaže isključiva autorska prava na predmetnoj Platformi kao i na prava intelektualne svojine u vezi sa istom, uključujući i sva druga obeležja koja Platformu čine jedinstvenom a odnose se na tekstualne delove, audio i vizuelne elemente, vizuelni identitet, programski kod Platforme, njene podatke i bazu podataka, tako da svako neautorizovano odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Platforme, bez prethodno pribavljene pisane dozvole Društva ima se smatrati povredom autorskih prava i Društvo će u tom slučaju inicirati odgovorajuće postupke radi zaštite svojih prava i interesa u skladu sa zakonom.

Pored prava Društva Platforma može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i prava intelektualne svojine imaju druga lica za koje sadržaje u tom smislu odgovara njihov imalac kao nosilac prava i obaveza. Ta lica mogu biti poslovni partneri društva, oglašivači, pri čemu svaka strana snosi odgovornost za sadržaje koji su njeno autorsko delo.

Bilo kakva vrsta prenošenja sadržaja koji se mogu naći na Platformi dozvoljena je svakome ko od Društva ili stvarnog nosioca prava i obaveza pribavi izričitu saglasnost, uz naznaku linka koji vodi ka izvorno pohranjenom sadržaju, odnosno ka Platformi Društva.


9. PRAVILA I NAČIN RADA PLATFORME, NAKNADE, NAČIN PLAĆANJA


Aktivna komponenta Platforme funkcioniše na principu aukcijske prodaje, i namenjena je uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u aukcijskoj kupovini i prodaji isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim uslovima korišćenja.

Korišćenje pojedinih opcija Platforme podleže naplati u skladu sa ovim uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

  1. KREIRANJE AUKCIJE

Administrator platforme je jedino lice koje ima pravo da kreira aukciju, za potrebe oglašavanja nepokretnosti, za koju ima zaključen Ugovor o posredovanju sa Prodavcem nepokretnosti. Nepokretnosti koje su predmet oglašavanja mogu biti nove, korišćene i u izgradnji.

Shodno iznetom svaku aukciju pratiće slike oglašene nepokretnosti dok se za nepokretnosti koje su u izgradnji može izraditi render, grafički prikaz ili animacija u vezi sa enterijerskim uređenjem što isključivo predstavlja marketnišku politiku vlasnika nepokretnosti i ne obavezuje Društvo ni u kom smislu u pogledu konačnog rešenja i opremanja enterijera a posebno ne u smislu promena koje mogu nastati u razlici kvadrature nepokretnosti u izgradnji.

Prilikom kreiranja aukcije administrator navodi sledeće podatke:

 • Relevantne podatke o nepokretnosti (naslov, podnaslov, adresa, tip, stanje, vrsta, površina, spratnost, prostorije.., eventualno podatke o godini izgradnje, objektu u kojem se nepokretnost nalazi, podatke o nameštaju, grejanju, pogledu i druge podatke koje smatra za relevantne);

 • Relevantne podatke o aukciji (vreme trajanja aukcije, fiksni datum završetka ili datum završetka od davanja prve ponude, promo bedž, vruća ponuda, vreme donošenja odluke Prodavca o pihvatanju ponude Člana, visinu početne cene, visinu sigurne cene, visinu poreza na promet nepokretnosti /porez na prenos apsolutnih prava ili PDV, eventualno cenu participacije za učešće na aukciji, eventualno cenu licitacionog koraka (cena postavke ponude) i momenat u aukciji od kog se počinje naplaćivati cena postavke ponude, kao i druge podatke o aukciji) sa kojima će se članovi (potencijalni učesnici u aukciji) upoznati i prihvatiti prilikom prvog pristupa određenoj aukciji.

  1. Relevantni podaci o nepokretnosti:

 • Naslov – sadrži kratak opis nepokretnosti;

 • Podnaslov – sadrži dodatan opis aukcije nepokretnosti;

 • Adresa- predstavlja lokaviju na kojoj se nepokretnost nalazi;

 • TIP – predstavlja tipologiju nepokretnosti (stan, apartman, kuća…..);

 • Stanje – predstavlja kratak opis stanja nepokretnosti (nova, korišćena, u izgradnji);

 • Vrsta – opis objekta u kojem se nepokretnost nalazi (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni…) i spatnost;

 • Godina izgradnje – predstavlja godinu u kojoj je nepokretnost izgrađena i postala podobna za upotrebu ili će biti izgrađena;

 • Površina m2 – predstavlja neto korisnu površinu i/ili projektovanu neto korisnu površinu predmeta aukcije;

 • Prostorije – predstavlja opis broja soba, kupatila…

 • Spratnost – predstavlja informaciju o etaži (spratu) na kojem se predmet aukcije nalazi;

 • Nameštaj – predstavlja informaciju o nivou opremljenosti predmeta aukcije ( opremljen, delimično opremljen, neopremljen);

 • Grejanje – predstavlja način na koji se predmet aukcije greje ( centralno grejanje, etžno grejanje, TA peć, grejanje na struju, podno grejanje, toplotna pumpa);

 • Oprema – predstavlja konkretizaciju niovoa opremljenosti predmeta aukcije (alarm, internet, kablovska televizija, klima uređaj, krevet, krevet na razvlačenje, tv, frižider, peč, mašina za pranje veša, fen, kada, tuš kabina, sudo mašina, mikrotalasna pećnica, kuvalo, usisivač, pegla…);

 • Informacije o objektu – predstavljaju informacije o objektu u kome se nalazi predmet aukcije ( recepcija, lift, auto lift, interfon, kamere, obezbeđenje, rampa za invalide, A La Cart restoran, teretana, bazen, plivački bazen, market, Wellnes, Spa, Pansionski restoran, Igralište, Igraonica…);

 • Parking – predstavlja informacije o mestu za parkiranje motornih vozila ( garaža, privatni parking, javni parking, besplatna zona, zona….);

 • Izgeld – predstavlja informaciju o stanju korišćenog predmeta aukcije ( u prvobitnom stanju, renovirano….;

 • Pogled – predstavlja informaciju o pogledu iz predmeta aukcije ( ulica, dvorište, planina, šuma, reka, more, plaža, okean, istok, zapad, sever, jug….);

 • Ostale informacije – dostupno sada, depozit nije potreban, dupleks, podrum, u nivou ulice, penthouse, balkon, lođa, dvorište, đakuzi, bazen, teretana, pogodno za kancelariju, salonac, parket, keramički pod, laminat…);

  1. Relevantni podaci o aukciji

 • Vreme trajanja aukcije može biti određeno sa fiksnim datumom završetka aukcije ili rokom (napr. 10 dana) koji počinje teći od oglašavanja prve ponude člana;

 • U okviru oglasa može biti postavljen promo bedž, i klikom na promo bedž korisnik prelazi na sajt koji je postavljen na promo bedžu;

 • Ako je u pitanju hitna prodaja predmeta aukcije ponuda će biti „vruća ponuda“ i u oglasu će se na istaknuti način videti vatra koja predstavlja „vruću ponudu“;

 • U okviru podataka o aukciji će biti naznačeno vreme za koje vlasnik predmeta aukcije donosi odluku o prihvatanju ponude za ponuđenu cenu koja je ispod „sigurne cene“;

 • Cena predmeta aukcije – svaka aukcije ima minimum dve cene i to:

 1. Početna cena – koja predstavlja cenu koju postavlja administrator, od koje cene počinje aukcija, i koja može a ne mora biti ista kao sigurna cena

 2. Sigurna cena – predstavlja cenu koju je postavio vlasnik predmeta aukcije i za koju cenu je unapred saglasan da po njoj proda predmet aukcije;

 3. Administrator, u podatke o aukciji, unosi podatke o Naknadi za pružene usluge postavljanja oglasa tj. ponude članova – koje se sastoje u opisu, vrsti i visini naknade i to:

 • Cena jednokratne participacije za učešće na aukciji;

 • Cena postavka ponude i protivponude;

 • Kupi odmah cena;

Nakon unosa svih relevantnih podataka o predmetu aukcije i aukciji administrator aktivira oglas i aukciju i ista se smatra pokrenutom.

Nakon pokretanja aukcije administrator ne može menjati sadržaj aukcije.

  1. UČEŠĆE NA AUKCIJI

Pravo učešća na aukciji i davanja ponuda imaju svi registrovani članovi Platforme.

Prilikom prvog davanja ponude na aukciji, član će biti obavešten o potencijalnim eventualnim troškovima učešća na aukciji (ceni participacije, ceni licitacionog koraka, kao i momenat u vezi sa trajanjem aukcije od koga navedeni cenovnik počinje da važi) koje će prihvatiti i pristupiti učešću na aukciji. Prednje obaveštenje predstavlja uslove za pojedinačnu aukciju i prihvatanje ovih uslova predstavlja ugovor po pristupu koji za posledicu ima uspostavljanje obaveza i odgovornosti Registrovanog člana u smislu transakcije koja se obavlja na nivou Društvo – Registrovani član ( kupovina Bid Poena, plaćanje participacije i dr. ).

Nakon davanja ponude Član će biti obavešten o stanju aukcije i iznosu poslednjeg licitacionog koraka.

Svi članovi imaju pravo pristupa aukcijama i davanja protivponude na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici.

Jednom data ponuda ili protivponuda se ne može povući.

Ponuda koju korisnik stavlja ne može biti jednaka ponudi koju je prethodno stavio drugi korisnik. Ukoliko korisnik stavi takvu ponudu ista će biti tretirana kao nedozvoljena i na planu funkcionisanja sistema Platforme neće biti registrovana, već se svako licitiranje učesnika uvećava za 50 eura, koliko iznosi minimalni licitacioni korak.

Po završetku aukcije najpovoljniji ponudilac dobija obaveštenje sa instrukcijama o daljem posredovanju koje će biti izvršeno u ime i za račun vlasnika nepokretnosti/nalogodavca a kroz koje će registrovani korisnik biti doveden u vezu sa istim radi zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Ukoliko najpovoljniji ponudilac odustane, aukcija se ponavlja, pri čemu će svi učesnici prethodne aukcije biti oslobođeni plaćanja participacije i obavešteni o novom vremenu aukcije putem registracionog mejla.

  1. NAKNADE I NAČIN PLAĆANJA

Određivanje visine naknada za učešće na aukciji je isključiva i legitimna poslovna odluka administratora.

Plaćanjem naknade za učestvovanje na aukciji bez stavljanja licitacione ponude tretira se kao prihvat početne cene sa uvećanjem oglašene cene za 50 eura koliko iznosi minimalni licitacioni korak u odnosu na oglašenu cenu. Naknada se formira i opredeljuje u Bid Poenima i odnosom 1 Bid Poen = 1,00 RSD.

Za svaku aukciju posebno, administrator odlučuje o visini i vrsti naknade koja predstavlja naknadu za pružanje usluge za participaciju na aukciji i/ili za pružanje usluge postavljanja oglasa tj. ponude visine cene za predmet svake aukcije, kroz licitacioni korak iskazan u Bid Poenima.

Vrste naknade:

 1. naknada za pružanje usluge za participaciju na aukciji, ( napr. 1000 Bid Poena, 5000 Bid Poena );

 2. nakanda za oglašavanje tj. postavljanje ponude člana, ( licitacioni korak koji je napr. opredeljen u iznosu od 1.000 Bid Poena i sl., bez obzira na visinu oglašene ponude člana, koji korak se formira za svaku pojedinačnu aukciju);

Plaćanjem participacije korisnik stiče pravo da razgleda predmetnu nepokretnost za vreme trajanja aukcije pri čemu je agent društva obavezan da na poziv korisnika u roku od 24 časa omogući razgledanje nepokretnosti za koju je participacija za nadmetanje plaćena. Razgledanje se ne može tražiti za poslednja 24 sata aukcije.

Svaki registrovani korisnik može bez obzira na ishod određene aukcije sa Društvom zaključiti ugovor o posredovanju za kupca pod uslovima i na način predviđen Opštim uslovima poslovanja donetim od strane Posrednika, ovde društva. U tom slučaju korisnik nije limitiran u pogledu daljeg korišćenja korisničkog servisa, s tim što se ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze u pogledu posredovanja u smislu vremena važenja ugovora, provizijske naknade, razgledanja nepokretnosti, troškova u vezi sa posredovanjem za kupca i sl., niti se zaključenjem ugovora Korisnik onemogućava da participira na organizovanom elektronskom nadmetanju za nepokretnost za koju se posreduje po osnovu ugovora sa Nalogodavcem, vlasnikom nepokretnosti za čiju se prodaju u konkretnom slučaju i posreduje. Odnosno, za korisnika koji se odluči da pristupi zaključenju Ugovora o posredovanju menja se cenovni režim koji je propisan ovim uslovima a što je definisano Opštim uslovima poslovanja i svakim pojedinačnim Ugovorom o posredovanju.

Administrator zadržava pravo da ne naplaćuje pojedine naknade. Administrator zadržava pravo da deo vremenskog okvira aukcije ili do postignute određene cene predmeta aukcije ne naplaćuje, dok za drugi deo aukcije naplaćuje naknade u skladu sa prihvaćenim obaveštenjem o troškovima učesnika aukcije koje je član prilikom pristupa aukciji prihvatio.

Po integrisanju sistema za plaćanje elektronskim putem plaćanje Društvu vršiće se posredstvom AllSecure pružaoca usluge procesiranja plaćanja, primenom najsavremenijeg payment gateway-a, sertifikovanog kao PCI level 1, sa različitim uslugama podrške, konsaltinga i rešenjima za prevenciju rizika prilikom plaćanja.

Kupovina Bid Poena vrši se odabirom odgovarajuće rubrike, na stranici profila korisničkog naloga, u rubrici „moj račun“. Odabirom odgovarajuće opcije za kupovinu elektronskih vaučera – Bid Poena i po izvršenom plaćanju na jedan od predviđenih načina, ( uplatnica za fizičko lice, uplatnica za pravno lice, ili NBS IPS skeniranjem) registrovanom Članu stiže obaveštenje na registrovanu elektronsku adresu sa računom i notifikacijom da će kupljeni Bid Poeni na nalogu korisnika biti prikazani do 16:00 časova tekućeg dana, a najkasnije narednog radnog dana ukoliko je plaćanje izvršeno posle 14:00 časova tekućeg dana ili na dane vikenda, odnosno neradne dane, a sve uzevši u obzir postupanje pojedinačnih poslovnih banaka i u vezi sa njihovim kliringom. Odnosno, nakon registrovanja transakcije kod Društva, na elektronski wallet korisnika, označen kao „moj račun“, dodeljuje se odgovarajući broj kupljenih elektronskih vaučera, odnosno Bid Poena, koje korisnik koristi za nadmetanje na organizovanim aukcijama.

Na sve što nije regulisano ovom tačkom Uslova imaju se primeniti odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovore kao izvor obligacionih odnosa sa stanovišta posredovanja u prometu nepokretnosti između vlasnika/nalogodavca oglašene nepokretnosti prema registrovanom korisniku, kao licu prema kome se posreduje, a koje odredbe definišu međusobna prava i obaveze tih lica od kreiranja aukcije pa do njenog okončanja i sve i zaključno do trenutka pristupanja zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u formi nužnoj za promet nepokretnosti.


10. INFORMISANJE, OBAVEŠTENJA I REKLAMACIJE


Korisnici prihvatanjem ovih Uslova ujedno pristaju da se informisanje o svakoj vrsti promene u načinu i modelu rada Platforme, kreiranim sadržajima, održavanju i servisiranju, odnosno promenama na koje utiče Društvo kao administrator, vrši isticanjem obaveštenja na samoj platformi, te da o svemu navedenom kao i bilo kakvoj drugoj vrsti promene, obaveštenje bude istaknuto na vidljiv način tako da svaki posetilac odmah po pristupu Platformi može da se upozna sa sadržinom istog. Ujedno, prihvatanjem ovih Uslova korisnici prihvataju da u skladu sa politikom kreiranja sadržaja na platformi, Društvo zadržava pravo da ih u svakom trenutku obavesti o svim novostima, akcijskim kampanjama, reklamnim sadržajima, reklamnim obaveštenjima poslovnih partnera Društva i drugom. Obzirom da je Društvo isključivi tvorac sadržaja Platforme to u skladu sa poslovnom politikom Društva nisu dozvoljene reklamacije na sadržaj Platforme, ovo iz razloga što niti posetioci niti registrovani korisnici plaćaju Društvu naknadu za pristup i registraciju na Platformi, a prihvatanjem ovih uslova smatara se da je realizovan Ugovor po pristupu u kom slučaju se smatra da je usluga oglašavanja pružena a ugovorna obaveza oglašivača ispunjena posebno što su korisnici Platforme samim pristupanjem Plartformi prihvatili ove uslove korišćenja.

Reklamacije registrovanih članova vrše se Društvu, na mejl adrese ili telefonski broj, prikazane na platformi, u pravcu međusobnih odnosa u vezi sa kupovinom i realizacijom Bid Poena prilikom aukcijskog nadmetanja pri čemu se Bid Poen od strane društva tretira kao sredstvo obezbeđenja u smislu da kroz plaćanje za učestvovanje u aukciji i realizacijom Bid Poena kroz stavljanje ponude registrovani članovi iskazuju ozbiljnu nameru da dođu u posed predmetne nepokretnosti a da se svako neozbiljno lice demotiviše od bilo kakve zloupotrebe platforme i uticanja na krajnje postignutu cenu. Društvo prodaje Bid Poen a registrovani član isti kupuje i trenutkom plaćanja za participiaciju u aukciji i/ili stavljanjem ponude prema unapred definisanom licitacionom koraku Bid Poeni su realizovani, odnosno smatraju se potrošenim. Bez obzira na ishod aukcije jednom potrošen Bid Poen ne može se koristiti ponovo niti registrovani član može tražiti povraćaj novčanih sredstava. Uvidom u svoj korisnički nalog korisnik se može informisati u bilo koje doba o stanju na svom nalogu, odnosno o stanju Bid Poena u elektronskom walletu vezanom za korisnički nalog, pri čemu ukoliko iz određenih razloga korisnik ne može ili donese odluku da ne učestvuje u aukciji, usled čega se ne izvrši ralizacija, odnosno potrošnja Bid Poena, u tom slučaju korisnik iste zadržava i može ih koristiti na bilo kojoj drugoj aukciji a u suprotnom imaju se primeniti pravila o kupovini na daljinu pri čemu se povraćaj novca vrši isključivo na zahtev registrovanog korisnika i u roku predviđenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Registrovani korisnici koji u određenim uslovima imaju pravo na reklamaciju su korisnici Platforme koji aktivno učestvuju na kreiranim aukcijama, a reklamacija koju mogu izjaviti može se usmeriti isključivo u delu koji se odnosi na učešće korisnika na aukciji za konkretnu nepokretnost za koju je zainteresovan, a sve na način kako je to regulisano pod tačkom 9. ovih Uslova, u smislu da na aplikaciji nije registrovana stavljena ponuda, nemogućnost pristupa korisničkom nalogu, odnosno sve što je u vezi sa korišćenjem korisničkog naloga od strane korisnika u vezi sa aktivnim participiranjem za oglašene sadržaje.

Društvo je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti ali u odnosu na korisnike platforme društvo ne vrši posredovanje već isključivo prenosi oglasne poruke fizičkih i pravnih lica koji su sa društvom zaključili ugovor o posredovanju i Društvu dali izričitu saglasnost da se u odnosu na ta lica posredovanje vrši i posredstvom oglašavanja na Platformi. Drugačije rečeno registrovani članovi ili posetioci su lica prema kojima se vrši posredovanje u smislu oglašavanja nepokretnosti na Platformi Društva pri čemu ne dolazi do uspostavljanja odnosa između vlasnika nepokretnosti i korisnika, a pravnoobavezujući odnos između Registrovanih korisnika i Društva kao vlasnika Platforme nastaje isključivo na nivou i u delu koji se odnosi na aukcijsko učestvovanje i kupoprodaju Bid Poena dok se eventualno dovođenje u vezu sa vlasnikom ostvaruje tek nakon završetka aukcije i u korist lica koje je stavilo najpovoljniju ponudu. Zaključenje ugovora kojim se vrši promet nepokretnosti zavisi u celosti od vlasnika oglašene nepokretnosti prema ovim Uslovima i na način kako je to preciznije predviđeno tačkom 9. ovih Uslova.


11. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Društvo zadržava pravo izmene i dopune ovih Uslova na takav način da će svaki korisnik biti unapred obavešten o istim, te ukoliko po prijemu obaveštenja ne dostavi izjašnjenje da nije saglasan sa promenama prilikom prvog pristupa na korisnički nalog smatraće se da je isti promene i izmene prihvatio u celosti. Ukoliko korisnik elektronskim putem na adresu Društva dostavi izjavu, kojom izjavljuje da ne prihvata članstvo nakon sprovedenih izmena i dopuna Uslova, po automatizmu mu prestaje članstvo i u roku od 8 dana od dana prijema izjave izvršiće se brisanje korisničkog naloga kao i svih podataka pohranjenih u vezi sa nalogom korisnika, izuzev podataka koje je vlasnik platforme dužan čuvati po zakonu.

Na sve što nije uređeno ovim Uslovima imaju se primenti pozitivni propisi Republike Srbije, a za svaki spor ukoliko do tako nečega dođe strane će se truditi da se isti reši mirnim putem ukoliko je to moguće a u suprotnom ovim Uslovima korišćenja ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Užicu.

Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom donošenja i proizvode dejstvo bez potpisa i pečata. Svako prihvatanje ovih uslova od strane korisnika prilikom pristupa i registracije podrazumeva da su upoznati sa svim odredbama uslova, sa aktima koji su sastavni deo ovih Uslova, i da su na njih pristali. Svaki primerak ovih Uslova koji se u pravnom prometu javi u pisanoj formi proizvodi pravno dejstvo bez pečata i potpisa.